ผลงานวิจัย

 • พ.ศ. 2558 กำลังดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการจัดทำฐานข้อมูลข้าวในประเทศไทยเพื่อการรับประกันภัย” ได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
 • พ.ศ. 2557 โครงการวิจัยเรื่อง “Thailand Flood Data Exploration” ว่าจ้างโดย Insurance Australia Group (IAG)
 • พ.ศ. 2556-2557 ดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการความเป็นไปได้และความถี่ของการเกิดอุทกภัย/ดินถล่มจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะโลกร้อน:พื้นที่ศึกษาภาคเหนือ” ได้รับทุนวิจัยจาก กรมทรัพยากรน้ำ โดยรับผิดชอบวิจัยในหัวข้อ “การศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะโลกร้อน”
 • พ.ศ. 2555-2556 โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินปริมาณน้ำฝนด้วยเรดาร์ภาคเหนือ” ได้รับทุนวิจัยจาก กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 • พ.ศ. 2555 โครงการวิจัยเรื่อง “การจัดทำแผนที่ความถี่และความลึกของน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง” ได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
 • พ.ศ. 2554-2556 ดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการวิจัยเรื่อง “การบูรณาการข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาในลุ่มน้ำชี-มูลเพื่อจัดทำระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการวิกฤติน้ำท่วมและดินถล่ม” ได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยรับผิดชอบวิจัยในหัวข้อ “การประเมินฝนและทำนายฝนโดยใช้ข้อมูลเรดาร์”
 • พ.ศ. 2554 โครงการวิจัยเรื่อง “การสำรวจความรู้ความเข้าใจเรื่องประกันภัยพืชผล และประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรตามโครงการประกันภัยข้าวนาปี พ.ศ. 2554” ได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2553-2554 โครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ดัชนีภูมิอากาศ และแผนที่เสี่ยงภัยแล้ง และแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมของพื้นที่โครงการนำร่องที่มีความรุนแรงต่าง ๆ ตามดัชนีภูมิอากาศ” ได้รับทุนวิจัยจาก กรมส่งเสริมการเกษตร
 • • พ.ศ. 2552-2553 โครงการวิจัยเรื่อง “แผนงานวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา : การประเมินปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง” ได้รับทุนวิจัยจาก กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 • พ.ศ. 2550-2551 โครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา : การประเมินน้ำฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ บริเวณภาคตะวันออกเฉียง เหนือของประเทศไทย” ได้รับทุนวิจัยจาก กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

บทความวิจัย

 • Hanchoowong, R., Chumchean, S. and Bunthai, W., (2014) “Increasing of accuracy of hourly radar rainfall estimation”. 19th National Convention in Civil Engineering, 14-16 May 2014, Khon Kaen, Thailand.
 • Chumchean, S. and Euwangso, P. (2013) “Quantitative Precipitation Estimation Based on Dual Polarization Radar”, 6th conference of Asia Pacific Association of Hydrology and Water Resources, Seoul, Korea, 19-21 August 2013.
 • Chumchean, S. and Euwangso, P. (2013) “Quantitative Precipitation Estimation Based on Dual Polarization Radar”, 6th conference of Asia Pacific Association of Hydrology and Water Resources, Seoul, Korea, 19-21 August 2013.
 • Euwangso, P. and Chumchean, S. (2013) “Quantitative Precipitation Estimates Based on Dual-Polarization Radar”, 18th National Convention in Civil Engineering, 8-10 May 2013, Chiang Mai, Thailand.
 • Hanchoowong, R., Weesakul, U. and Chumchean, S., (2012) “Bias Correction of radar estimates based on geostatistical technique”. Journal ScienceAsia, Vol.38, pages 373-385.
 • Chumchean, S., Hanchoowong, R. and Bunthai, W. (2012) “Analysis of Flood Hazard Map at Different Serverity Levels Case Study : Muang District of Khon Kaen province”, 17th National convention in civil Engineering, 9-11 May 2012, Udonthani, Thailand.
 • Chumchean, S., Hanchoowong, R. and Bunthai, W. (2012) “Analysis of Flood Hazard Map at Different Serverity Levels Case Study : Muang District of Khon Kaen province”, 17th National convention in civil Engineering, 9-11 May 2012, Udonthani, Thailand.
 • Ninprom S., and Chumchean, S. (2012) “An Application of Satellite Images for Flood Depth in Bangkok Metropolitan Area”, 17th National Convention in Civil Engineering, 9-11 May 2012, Udonthani, Thailand.
 • Chumchean, S. and Bunthai, W., (2011) “Testing Efficacy of Rainmaking Activities in the Northeast of Thailand”. 10th WMO Scientific Conference on Weather Modification, Bali, Indonesia, 4-7 October 2011.
 • Chumchean, S. and Hanchoowong, R. (2011) “Analysis of Drought Risk Maps for Rainfed Rice Growing” Proc., 16th National Convention in Civil Engineering, Pattaya, Thailand.
 • Chuton, W. and Chumchean, S. (2011) “Application of Weather Radar Data for Runoff Estimation Case Study: Lamthakong Basin” Proc., 16th National Convention in Civil Engineering, Pattaya, Thailand.
 • Wangnaikul, A. and Chumchean, S. (2011) “Study of relationships between upper air data and rainfall characteristics” Proc., 16th National Convention in Civil Engineering, Pattaya, Thailand.
 • Lowanichchai, S., Weesakul, U., Chatdarong, V., Chumchean, S., (2010). Application of the Multi-resolution Viscous Alignment (MVA) Technique on Hourly Radar Rainfall Estimation” Journal Science Asia, Vol.36, pages 59-67.
 • Chumchean, S., Hanchoowong, R. and Bunthai, W. (2010) “Comparison between Rainmaking and Natural Rainfall in the Northeast of Thailand”. Proc., 5th conference of Asia Pacific Association of Hydrology and Water Resources, Hanoi, Veitnam.
 • Bunthai, W. and Chumchean, S. (2010) “Study of Characteristic Differences between Natural and Cloud-Seeding Rain-Cells Using Radar Date”. Proc., 5th conference of Asia Pacific Association of Hydrology and Water Resources, Hanoi, Veitnam.
 • Chumchean, S. and Hanchoowong, R. (2010) “Adjustment of Radar Rainfall Using Rain Gauge Measurement” Proc., 15th National Convention in Civil Engineering, Ubol-Ratchathanee, Thailand.
 • Hanchoowong, R., Chumchean, S. and Weesabul, U., (2010) “Range Dependent Errors in Radar Rainfall Estimations” Proc., 15th National Convention in Civil Engineering, Ubol-Ratchathanee, Thailand.
 • Bunthai, W. and Chumchean, S. (2010) “Characteristic Differences between Natural and Rainmaking Rain-Cloud. Proc., 15th National Convention in Civil Engineering, Ubol-Ratchathanee, Thailand.
 • Chumchean, S., Aungsuratana P., Khommuang A. and Hanchoowong R. (2009) “Study of Rain-Cloud Characteristics Using Weather Radar Data”. Proc., 18th MODSIM 2009 Congress, Cairns, Australia.
 • Chumchean, S., Hanchuwong, R. and Hommuang, A. (2009) “Variation of Z-R relationships of different rain-cloud types”. Proc., 14th National Convention in Civil Engineering, Nakorn-Ratchasima, Thailand.
 • Hommuang, A and Chumchean, S. (2009) “Study of criteria for classifying cloud types using weather radar data” Proc., 14th National Convention in Civil Engineering, Nakorn-Ratchasima, Thailand.

© มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ศูนย์วิจัยน้ำและภูมิอากาศ 2558