บุคลากร

บันทึกความร่วมมือ (MOU)

          ในปัจจุบันศูนย์วิจัยฯ ได้ทำบันทึกความร่วมมือทางด้านงานวิจัยในเรื่อง “น้ำและภูมิอากาศ” กับ School of Civil and Environmental Engineering มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์ (UNSW) ซึ่งจะได้มุ่งเน้นทำวิจัยร่วมกัน ในด้านอุทกวิทยา ทรัพยากรน้ำ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อทรัพยากรน้ำและการเกษตร

บุคลากร

  • ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยน้ำและภูมิอากาศ)
  • ดร.รัชเวช หาญชูวงศ์
  • อาจารย์วลัยรัตน์ บุญไทย
  • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก

© มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ศูนย์วิจัยน้ำและภูมิอากาศ 2558