ศูนย์ออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์และการประมวลสัญญาณ

CESdSP

ในปัจจุบัน การสร้างผลงานการวิจัย หรือ นวัตยกรรม เชิงวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการนำความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งมาประยุกต์สร้างผลงานดังกล่าว แต่เป็นการนำความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่แตกต่างกันมาร่วมกันสร้างผลงานเชิงวิศวกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการศึกษา และด้านอุตสาหกรรรม รวมไปถึงผลกระทบที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านเศรษศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ จากเหตุผลข้างต้น กลุ่มนักวิจัยด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยและพัฒนาด้านการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์และการประมวลสัญญาณ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อเป็นการผลักดันงานวิจัยในด้านดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในกลุ่มสาขาดังกล่าว โดยให้ร่วมกันทำงานวิจัยภายใต้บรรยากาศการระดมความคิดและความรู้จากสาขาวิชาที่แตกต่างกัน กลุ่มนักวิจัยฯ จึงได้มีความเห็นร่วมกันในการรวมกลุ่มนักวิจัยจากสาขาต่างๆ โดยประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

 • กลุ่มวิจัยด้านการออกแบบระบบดิจิตอล
 • กลุ่มวิจัยด้านการประมวลสัญญาณ
 • กลุ่มวิจัยด้านการสื่อสาร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นศูนย์วิจัยด้านการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการประมวลสัญญาณของมหาวิทยาลัยฯ
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย ให้เป็นมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการประมวลสัญญาณ รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ที่จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างในการสร้างสรรค์งานวิจัยด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการประมวลสัญญาณ
 • เพื่อสร้างผลงานวิชาการ ด้านการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการประมวลสัญญาณ ให้กับมหาวิทยาลัยฯ โดยการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารทางวิชาการ หรือในการประชุมวิชาการ
 • เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการประมวลสัญญาณ ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
 • เพื่อเป็นศูนย์สำหรับการเผยแพร่องค์ความรู้และการให้บริการวิชาการด้านการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการประมวลสัญญาณ

เป้าหมาย

 • เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และสร้างผลงานวิชาการ ด้านการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการประมวลสัญญาณ
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • เพื่อผลิตผลงานเชิงวิชาการ ทั้งในรูปแบบของบทความวิชาการ สำหรับวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับประเทศ
 • เพื่อผลิตผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมเชิงวิศวกรรมศาสตร์ ในรูปแบบของชุดต้นแบบ (prototype) ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำประชาสัมพันธ์เชิงวิชาการ หรือ ชุดต้นแบบสำหรับนำเสนอต่อภาคอุตสาหกรรม
 • เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการวิชาการด้านการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการประมวลสัญญาณ

ตัวอย่างหัวข้องานวิจัยของศูนย์

 • Intelligent Systems
 • Embedded systems
 • Field-Programmable Gate Arrays (FPGA)
 • Reconfigurable systems
 • Parallel computing
 • Design automation
 • Optimization
 • Computer arithmetic
 • Adaptive Signal Processing for Communication
 • Image Processing
 • Pattern Recognition and Voice Recognition Algorithms
 • CMOS Image Sensors
 • High efficiency RF power amplifier
 • Microwave active filter
 • Low phase noise oscillator
 • Audio Electronic
 • Green Electronic